การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ถ.เลี่ยงเมือง 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.033-599461 Fax.033-599409

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขึ้นด้านบน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าชม 100238 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng [เข้าสู่ระบบ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ถ.เลี่ยงเมือง 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.033-599461 Fax.033-599409